Dela

Kontakta oss

Folkhälsoarbete

I Bergs kommun finns ett stort antal människor som levt ett långt liv. Kulturlivet är rikt med sång, musik, teater och revyspel och föreningslivet är utbrett. Bergs kommun kännetecknas av närheten till fjäll och natur med ett aktivt friluftsliv innehållande bland annat skidåkning, jakt och fiske.

folk med träningskläder som springer

Skogen och jorden ger också arbetstillfällen. Det finns många småföretagare men även en del större företag. Beskrivningen visar på att det finns tillgångar i Bergs kommun som kan bidra till en välmående befolkning med en god hälsa. En god hälsa innebär bland annat att känna livsglädje, ha framtidstro, ha förmåga att hantera vardagens krav, ha en meningsfull sysselsättning, känna sig trygg och ha bra relationer till medmänniskor.

Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, exempelvis hälsan hos invånarna i Bergs kommun. Medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan individ och samhället är folkhälsa i högre grad ett ansvar för samhället, politiska församlingar och myndigheter.

Folkhälsoarbete handlar om att utifrån mönster i befolknings hälsotillstånd, systematiskt och målinriktat förändra strukturer i samhället för att få hälsan så jämlik som möjligt. Det innebär att arbeta hälsofrämjande genom att exempelvis stödja och utveckla kultur, fritid och föreningsliv, stärka föräldraskapet samt skapa och bevara arbetstillfällen. Det gäller också att förebygga sjukdomar bland annat genom att påverka livsstil och lära ut egenvård, göra hälsokontroller och förebygga olyckor.

Det övergripande nationella folkhälsomålet är jämlikhet i hälsa, därtill finns elva målområden. Dessa målområden ska i sin tur inkludera livsstilsfaktorer såsom kost, motion och alkoholvanor. Livsstilsförändringar ska ses i ljuset av människors totala livssituation.

De elva nationella målområdena

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Lokal folkhälsoplan

Folkhälsorådet har arbetat med Bergs kommuns lokala folkhälsoplanPDF, bl a med utgångspunkt från den länsövergripande folkhälsopolicyn. Den lokala planen antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012 och gäller 2013-2015. Planen bygger på tanken att arbetet med och ansvaret för folkhälsa gäller samtliga kommunala verksamheter. Våra balanserade styrkort redovisar ett antal mätbara mål som även gäller folkhälsa. 2015 ska både den lokala folkhälsoplanen samt den länsövergripande policyn revideras.

Länsövergripande folkhälsopolicy

Framtagandet av folkhälsopolicyn har skett i en gemensam process med länets kommuner och landstinget. Gemensamma arbetsgrupper har diskuterat fram förslag till områden som policyn fokuserar på. Dialog har även förts med olika intresseorganisationer, myndigheter och näringsliv. Förslag till policy har remissbehandlats hos länets kommuner.
Den länsövergripande folkhälsopolicyn ska ses som ett underdokument till Regionala utvecklingsstrategin.

Uppdaterad: 2017-06-29 14.07