Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close
Till startsidan
Devisen Ute på riktigt
Måndag 30 Mars 2015

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK

Sedan 2010 är Bergs kommun med i kvalitetsmätningen "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Sammanhållande för nätverket är Sveriges kommuner och Landsting  (SKL).

Varje år samlas uppgifter in till en gemensam databas, Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Genom sammanställningar och jämförelser kan kommunerna jämföra sin verksamhet med varandra. Vitsen med dessa jämförelser är givetvis att hitta drivkrafter för att förbättra den egna verksamheten.

Områden som undersöks:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

KKiK 2012 - resultatredovisning för Bergs kommun

2012 års resultat finns utförligare beskrivna i följande dokumentPDF  för Bergs kommun samt tillsammans med länets övriga resultat i denna jämförelsePDF.

Ovanstående fem områden kan sammanfattas i en tregradig skala enligt följande, rött= mindre bra, gult=medelbra och grönt=bra .

Kommunens tillgänglighet

Området tar upp frågor om hur lätt det är att komma i kontakt med såväl växel som handläggare och om man kan få svar på en enkel fråga mm. Även svarstid och bemötande undersöks. Tillgänglighet är också tillgången till plats på äldreboende eller förskoleplats samt öppettider i simhallen och biblioteket.

Den sammantagna bedömningen är gult, dvs medelbra. Vi har en del områden att arbeta med – främst tillgängligheten via telefon men även väntetid för plats på äldreboende. Bibliotekets och simhallens öppettider kan anses vara normala för en kommun av Bergs storlek, även om de får låga poäng i undersökningen. Kommunen har andra sätt att möjliggöra utlåning av böcker och ett antal föreningar bokar egna badtider regelbundet.

Trygghetsaspekter

Här handlar det till stor del om mänskliga relationer och känslan av trygghet både i privatlivet och inom äldreomsorg och barnomsorg.  

Bergs kommun tycks vara en trygg kommun att bo och leva i och den sammantagna bedömningen är grön, dvs bra. SCB:s medborgarundersökning visar att vi har ett av de bästa resultaten i Sverige vad gäller just trygghet.

Delaktighet och information

Vilka är möjligheterna för den enskilde att ta del av kommunens information och hur upplever man möjligheten till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet?

Från att tidigare ha varit ett helt ”rött” område har området utvecklats och den sammantagna bedömningen ligger nu mellan gult och grönt. Hemsidan har stigit i rankingen, vi har synpunkts- och klagomålshantering på hemsidan, nätverken för medborgardialog mm har troligen också påverkat resultatet.

Kommunens effektivitet

Kommunens effektivitet handlar främst om kostnader och prestationer avseende skola, barnomsorg, vård, äldreomsorg och LSS jämfört med andra kommuner i Sverige.

Resultatet är en förbättring från året innan och resultatet ligger mellan gult och grönt beroende på vilket område man tittar på. Flera röda områden har blivit gula eller gröna, bl a elevernas resultat i nationella prov, kostnad för förskola samt nöjdheten med äldreboende mm.  Det finns mer att göra men trenden visar att vi är på god väg.

Kommunen som samhällsutvecklare

Flera mätvärden är relaterade till näringsliv och utveckling. Här sammanfattas frågor om hur många som förvärvsarbetar, sjuktal, återvinning av avfall, antal miljöbilar mm. Resultatet ligger mellan gult och grönt.

Bergs kommun har fler som förvärvsarbetar än genomsnittet och det startas fler företag än i den genomsnittliga kommunen. Däremot är sjukpenningtalet högre än genomsnittet och medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på ligger lägre än genomsnittet.

Sidansvarig: Åsa Pettersson

Öppettider kommunkontoret
Måndag-torsdag: 08.00-16.00. Fredag 08.00-15.00.

Telefon 0687-161 00
Fax 0687-161 05
E-post till Bergs kommun

Besöks- och leveransadress Ängesvägen 4, Svenstavik
Postadress Bergs kommun, Box 73, 840 40 Svenstavik
Kommunens organisationsnummer och bankgirokonto

Vi finns också på

till youtube
till youtube